Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrosiveness /kə'rousivnis/  

  • Danh từ
    sức gặm mòn, sức phá huỷ dần