Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  độc, độc hại
  virulent venom
  nọc độc
  độc địa, hiểm ác
  a virulent abuse
  sự lăng mạ độc địa

  * Các từ tương tự:
  virulently