Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tai hại, xấu
  a baleful influence
  ảnh hưởng tai hại
  ác hiểm
  a baleful look
  cái nhìn ác hiểm

  * Các từ tương tự:
  balefully, balefulness