Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noxious /'nɒk∫əs/  

 • Tính từ
  độc; độc hại
  noxious gases
  hơi độc

  * Các từ tương tự:
  noxiously, noxiousness