Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noxiously /'nɒk∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc;[một cách] độc hại