Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to) có hại, tác hại
  smoking is injurious to the health
  hút thuốc lá có hại cho sức khỏe
  sỉ nhục; thóa mạ
  injurious remarks
  những nhận xét có tính chất thoá mạ

  * Các từ tương tự:
  injuriously, injuriousness