Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây đổ nát, tàn phá
  a ruinous war
  cuộc chiến tranh tàn phá
  làm phá sản, làm sạt nghiệp
  ruinous expenditure
  sự tiêu pha làm phá sản
  (đùa) giá ở cửa hàng ăn này đến làm phá sản (làm sạt nghiệp) khách ăn

  * Các từ tương tự:
  ruinously