Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pernicious /pə:'ni∫əs/  

 • Tính từ
  độc hại
  a pernicious influence on society
  ảnh hưởng độc hại lên xã hội
  sự ô nhiễm nguồn cung cấp nước đã đạt tới mức độc hại cho sức khỏe của dân cư

  * Các từ tương tự:
  pernicious anaemia, perniciously, perniciousness