Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perniciously /pə'ni∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc hại