Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pernicious anaemia /pə,ni∫əs ə'ni:miə/  

  • Danh từ
    (y học)
    thiếu máu ác tính