Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  độc
  poisonous snakes
  rắn độc
  poisonous plants
  cây độc
  độc hại
  a poisonous doctrine
  một thuyết độc hại
  ác độc
  a man with a poisonous tongue
  con người có miệng lưỡi ác độc

  * Các từ tương tự:
  poisonously, poisonousness