Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có hại
    độc