Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

poisonously /'pɔizənəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc hại
    [một cách] ác độc