Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malicious /mə'li∫əs/  

 • Tính từ
  hiểm độc, đầy ác tâm
  malicious gossip
  chuyện ngồi lê đôi mách đầy ác ý
  a malicious smile
  nụ cười hiểm độc

  * Các từ tương tự:
  maliciously, maliciousness