Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maliciousness /mə'li∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính hiểm độc, ác tâm