Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deleterious /,deli'tiəriəs/  

 • Tính từ
  có hại
  have a deleterious effect on a child's development
  có tác động có hại cho sự phát triển của trẻ em

  * Các từ tương tự:
  deleteriously, deleteriousness