Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nguy hiểm
  a dangerous journey
  cuộc hành trình nguy hiểm
  the river is dangerous for swimmers
  dòng sông này nguy hiểm cho người bơi

  * Các từ tương tự:
  dangerously, dangerousness