Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xấu xa, độc ác
  a vicious remark
  lời nhận xét độc ác
  hư hỏng
  a vicious life
  cuộc sống hư hỏng
  dữ, nguy hiểm (con vật)
  dữ dội
  a vicious headache
  cơn nhức đầu dữ dội

  * Các từ tương tự:
  vicious circle, Vicious circles, vicious spiral, viciously, viciousness