Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  độc ác, hung dữ
  a fiendish temper
  tính khí độc ác
  (khẩu ngữ) khôn khéo
  a fiendish plan
  một kế hoạch khôn khéo
  (khẩu ngữ) khó chịu, khó khăn
  fiendish weather
  thời tiết khó chịu
  a fiendish problem
  một vấn đề khó khăn

  * Các từ tương tự:
  fiendishly, fiendishness