Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô nhân đạo, bất nhân
  it was inhuman to refuse him permission to see his wife
  không cho phép anh ta thăm vợ thì thật là bất nhân

  * Các từ tương tự:
  inhumane, inhumanely, inhumanetion, inhumanity, inhumanly, inhumanness, inhumantion