Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thành chai; có chai (ở tay, chân)
    nhẫn tâm

    * Các từ tương tự:
    calloused, callously, callousness