Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hardbitten /'hɑ:d'bitn/  

  • Tính từ
    cắn dai, không chịu nhả (chó)
    ngoan cường, bền bỉ dai dẳng; ngoan cố