Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không để ý đến, không quan tâm đến, thiếu lòng trắc ẩn