Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard-nosed /hɑ:d'nəʊzd/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, Mỹ) cứng cỏi
    a hard-nosed businessman
    một nhà kinh doanh cứng cỏi