Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cold-hearted /,kəʊld 'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    lạnh nhạt; lạnh lùng

    * Các từ tương tự:
    cold-heartedly, cold-heartedness