Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncharitable /,ʌn't∫æritəbl/  

 • Tính từ
  khắt khe (nhất là trong việc đánh giá người khác)
  I don't want to be uncharitable, but she's not a terribly good cook
  tôi không muốn mang tiếng là khắt khe, nhưng chị ta quả không phải là một đầu bếp giỏi ghê gớm gì đâu

  * Các từ tương tự:
  uncharitableness