Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không động lòng thương hại, tàn nhẫn
  a ruthless terrorist
  tên khủng bố tàn nhẫn

  * Các từ tương tự:
  ruthlessly, ruthlessness