Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruthlessness /'ru:θlisnis/  

  • Danh từ
    lòng tàn nhẫn