Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remorseless /ri'mɔ:slis/  

 • Tính từ
  không thương hại, không thương xót; tàn nhẫn
  remorseless cruelty
  sự tàn bạo không chút thương xót

  * Các từ tương tự:
  remorselessly