Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implacable /im'plækəbl/  

 • Tính từ
  không thể chịu được, khôn nguôi
  implacable hatred
  lòng thù hận khôn nguôi
  an implacable enemy
  kẻ thù không đội trời chung

  * Các từ tương tự:
  implacableness