Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implacableness /im/  /plækə'biliti/

  • Danh từ
    tính không thể làm xiêu lòng, tính không thể làm mủi lòng
    tính không thể làm nguôi được, tính không thể làm dịu được