Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflexible /in'fleksəbl/  

 • Tính từ
  không uốn được, không bẻ cong được
  cứng rắn
  an inflexible will
  ý chí cứng rắn
  cứng nhắc
  an inflexible rule
  một quy tắc cứng nhắc

  * Các từ tương tự:
  inflexibleness