Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshakable /ʌn'∫eikəbl/  

  • Tính từ
    không lay chuyển được, kiên định
    an unshakable faith
    niềm tin không lay chuyển được