Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaccommodating /'ʌnə'kɔmədeitiɳ/  

  • Tính từ
    không dễ dãi, khó tính, khó giao thiệp
    hay làm mất lòng