Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hay chiều
    không phục tùng