Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mulish /'mju:li∫/  

  • Tính từ
    ương bướng

    * Các từ tương tự:
    mulishly, mulishness