Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mulishly /'mju:li∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] ương bướng