Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inelastic /,ini'læstik/  

  • Tính từ
    cứng nhắc, không mềm dẻo
    thời khóa biểu này quá cứng nhắc. Anh phải cho phép có những điều chỉnh ở những chỗ có thể được

    * Các từ tương tự:
    Inelastic and unit elastic demand, inelasticity