Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headstrong /'hedstrɒη/  /'hedstrɔ:η/

  • bướng bỉnh, ương ngạnh