Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    kiên quyết, quyết tâm
    I was fully resolved to see him
    tôi hoàn toàn quyết tâm đi tìm gặp nó