Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường nghĩa xấu) cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh
  khó chuyển dịch, khó đẩy; khó chữa
  you'll have to push hardthat door is a bit stubborn
  anh phải đẩy mạnh cánh cửa vào khó mở đấy
  a stubborn cough that has lasted for weeks
  cơn ho khó chữa, đã dai dẳng hàng tuần
  stubborn (obstinate) as a mule
  xem mule

  * Các từ tương tự:
  stubborness, stubbornly, stubbornness