Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (in something)
  kiên quyết
  a resolute refusal
  sự kiên quyết từ chối
  a resolute measure
  một biện pháp kiên quyết

  * Các từ tương tự:
  resolutely, resoluteness