Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshaken /' n' eikn/  

  • Tính từ
    không bị lung lay, không lay chuyển, vững chắc