Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khăng khăng, cố chấp
  persist in one's opinion
  khăng khăng giữ ý kiến của mình
  kiên trì
  họ kiên trì cải cách nông nghiệp bất chấp sự phản đối của các chủ trại
  vẫn tồn tại, dai dẳng
  cơn sốt vẫn dai dẳng

  * Các từ tương tự:
  persistence, persistence(cy), persistency, persistent, persistently, persister