Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persistently /pə'sistəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiên trì, [một cách] bền bỉ
    [một cách] không ngớt
    [một cách] dai dẳng