Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cố nài, khăng khăng đòi
  "you really must go" "all rightif you insist" "
  anh cần phải đi" "được thôi, nếu anh cố nài"
  nhấn đi nhấn lại, khẳng định
  chị ta cứ khăng khăng khẳng định là chị ta vô tội

  * Các từ tương tự:
  insistence, insistency, insistent, insistently, insister, insistingly