Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cổ vũ, hô hào
    thầy giáo cổ vũ nó học hành tích cực

    * Các từ tương tự:
    exhortation, exhortative, exhortatory, exhorter