Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhortative /ig'zɔ:tətiv/  

  • Tính từ
    để hô hào, để cổ vũ, để thúc đẩy