Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insistently /in'sistəntli/  

  • Phó từ
    cứ khăng khăng đòi