Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insistence /in'sistəns/  

  • Danh từ
    sự cố nài, sự khăng khăng đòi; sự cứ nhất định